Shuri Te Ha Katas

 

We are not Kyokushinkai or Shotokan. We are Shuri Te Ha!

Our Katas are similar to these videos:

Taikyoku

Taikyoku Shodan (Sono Ichi)

Taikyoku Sonno Ni

Taikyoku San Dan (Sono San)


Gekisai

Gekisai Dai


PINAN

Pinan Sono Ichi

Pinan Sono Go

Pinan Sono Ni

Pinan Sono Yon


ADVANCED KATAS

Passai

Heiku

Seienchin

Paiku

Pachu